སི་ཁྲོན་དུ་གསར་དུ་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པ་12ཡོད་འདུག

རྩོམ་པ་པོ།   མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།དུས་ཚོད།   2020-02-14   རྩོམ་ཁུངས།    རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

            སི་ཁྲོན་དུ་གསར་དུ་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པ་12ཡོད་པ་དང་།  ཁྱོམ་བསྡོམས་ནད་པ་463ཡོད།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ།

           ཟླ་2ཚེས་14ཉིན། སི་ཁྲོན་གསར་འགྱུར་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  ཟླ་2ཚེས་13ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད་0ནས་24བར་དུ།  སི་ཁྲོན་དུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ་12གསར་དུ་ཐོན་པ་དང།   གསར་དུ་སྨན་ཁང་ནས་བུད་པའི་ནད་པ་12ཡོད་འདུག  གསར་དུ་ཤི་བའི་ནད་པ་མེད།

           གསར་དུ་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པ་12ཁྲོད་དུ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་ནད་པ་6ཡོད། ཁྲེང་ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་4ཡོད། པ་ཀྲུང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་2ཡོད།  

           གསར་དུ་སྨན་ཁང་ནས་བུད་པའི་ནད་པ་12ཁྲོད་དུ་ཀོང་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་2ཡོད། ལེ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་2ཡོད། ལིའང་ཧྲན་ཁུལ་དུ་ནད་པ་2ཡོད། ཁྲེང་ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་1ཡོད། ཕན་ཀྲི་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་1ཡོད། མེན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་1ཡོད། ནན་ཁྲུང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་1ཡོད། མེ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་1ཡོད། ཙི་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ་1ཡོད།

                   ཟླ་2ཚེས་13ཉིན་གྱི་མཚན་མོའི་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་སུ། རང་རེའི་ཞིང་ཆེན་དུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ་463གྲོང་ཁྱེར་(ཁུལ)21དང་རྫོང་(གྲོང་ཁྱེར། ས་ཁུལ)127ཁྱབ་ཡོད།   

           ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ་463ཁྲོད་དུ་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་པ་357ཡོད་(ནད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་ནད་པ་17ཡོད)ཅིང་། སྨན་ཁང་ནས་བུད་པའི་ནད་པ་105ཡོད། ནད་པ་1ཚེ་ལས་འདས། གསོ་རིག་བརྟག་དཔྱད་མི་དགོས་པའི་ནད་པ་1067ཡོད་པ་དང་། གསོ་རིག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་པ་5296ཡོད།   

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་པེ།  གཡུ་འཛོམས།