རྔ་ཁུལ་གྱི“8·20”དྲག་ཆར་གྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་མང་ཚོགས་ལ། ལིས་རྫོང་ཐུང་ཧྭ་ཡུལ་ཚོ་རུ་གནས་སྐབས་སྡོད་སའི་རས་གུར་ཕུལ་ཡོད།

རྩོམ་པ་པོ།   དུས་ཚོད།   2019-08-21   རྩོམ་ཁུངས།    རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།