ཅི་ཞིག་ནི་ཐུམ་འབུའི་ནད་ཡིན།

རྩོམ་པ་པོ།   དུས་ཚོད།   2018-10-29   རྩོམ་ཁུངས།    ཁུལ་ནད་འགོག་ལྟེ་བ།

         ཐུམ་འབུའི་ནད་ལ་ཅིའུ་ཆོའུ་སྲིན་ཕྲའི་ནད་ཀྱང་ཟེར།  དེ་ནི་ཆིའི་ཆོའུ་ཐའོ་ཡི་ནད་སྲིན་གསར་སྐྱེས།  (ཅིའུ་ཆོའུ་སྲིན་ཕྲ)འགོས་ནས་བསྐྱེད་པའི་་གཞན་བརྟེན་ཐུམ་འབུའི་ནད་རིག་དལ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  ནད་འདིའི་གསོ་བཅོས་ཀྱི་མངོན་ཚུལ་ནི་འབུའི་ཐུམ་སྣོན་སྐྲངས་མཐོང་ཐུབ་པ་སྟེ།  ཆེ་ཆུང་དང་བླ་གཉན་ནད་ཡོད་མེད་ཀྱིས་ཐ་དད་དུ་གྱུར།  

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཚེ་པེ།