ཧུང་ཡོན་རྫོང་གིས་རྩྭ་ཐང་ཉེན་སྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཏོང་།

རྩོམ་པ་པོ།   དུས་ཚོད།   2017-12-05རྩོམ་ཁུངས།    རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

 

         ཧུང་ཡོན་རྫོང་གིས་རྩྭ་ཐང་ཉེན་སྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་འགོ་འཛིན་མཛད་སྒོ་ཚེས་༡༩ཉིན་ཧུང་ཡོན་དུ་སྤེལ་ལ། འགོ་འཛིན་མཛད་སྒོའི་ཐོག་རྫོང་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་གྱིས་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་ཉེན་སྲུང་གི་བྱ་བའི་དོན་སྙིང་དང་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཕན་ནུས་སོགས་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་པ་མ་ཟད།  ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་གྲོང་སྡེ་སོ་སོས་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ཟབ་མོ་དང་རྩྭ་ཐང་གི་ཉེན་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཤད། རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། སྐྱ་རོང་དང་ཚ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་གཉིས་ཧུང་ཡོན་རྫོང་གི་རྩྭ་ཐང་ཉེན་སྲུང་ཚོད་ལྟའི་གནས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས། འབྲོག་པ་ཚོའི་གནོད་འགོག་གནོད་སྐྱོང་གི་ནུས་པར་ཤུགས་སྣོན་དང་རྩྭ་ཐང་གི་སྐྱེས་ཁམས་དོ་མཉམ་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་རེད།།